POLITYKA PRYWATNOŚCI
NEO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego Neo Sp. z o.o. przedstawia Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane RODO).

 1. NEO – administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Neo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cegielnianej 4A/10A, 30-404 Kraków (dalej zwana Neo). Dane kontaktowe Neo to: kontakt@powiekszodszkodowanie.pl, tel: +48 882 000 883. Przedstawicielem Neo jest Prezes Zarządu – Pan Dominik Francica (dfrancica@powiekszodszkodowanie.pl) (azarzecki@powiekszodszkodowanie.pl), oraz Prokurent – Pan Dominik Francica.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy następujące rodzaje Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, kod pocztowy, miejscowość, numer IP, numer MAC urządzenia, z którego następuje komunikacja z naszą stroną internetową, unikalne identyfikatory stosowane przez usługi Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne, dane profilowe udostępnione przez Państwa w ramach publicznie dostępnego konta na portalu facebook.com służące do nawiązania z Państwem kontaktu.

Neo nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych. 

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Neo przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonywania czynności zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Neo – w szczególności w celach marketingowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny z Państwem celem zarysowania przedmiotu działalności Neo oraz firm współpracujących z Neo, na rzecz których Neo świadczy usługi agencyjne, warunków umów, jakie mają być z Państwem zawarte z firmami, na rzecz których Neo świadczy usługi agencyjne
 2. prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej Neo
 3. działalności biurowej Neo, co w szczególności obejmuje korespondencję z Państwem oraz odbiorcami Państwa danych osobowych
 4. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej Neo (www.powiekszodszkodowanie.pl) lub Państwa komunikacji z Neo za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody (wyrażonej poprzez wysłanie formularza kontaktowego) lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego

Ponadto Neo przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

 1. archiwizacji danych
 2. audytów wewnętrznych w firmie
 3. badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa
 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

 1. W zakresie działań zmierzających do skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia oferty firm, na rzecz których Neo świadczy usługi agencyjne, w szczególności w zakresie kontaktowania się z Państwem w tym celu, podstawą przetwarzania danych osobowych, o ile kontakt nie następuje drogą elektroniczną, jest prawnie uzasadniony interes Neo (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 2. W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej Neo, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Neo, w tym w wykonaniu zawartych przez Neo umów agencyjnych
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są: dostawcy Państwa danych osobowych, którym udostępnili Państwo swoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, podmioty, na rzecz których Neo świadczy usługi agencyjne, kancelaria prawna, firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, dostawca elektronicznej skrzynki pocztowej, a w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych z zastosowaniem usług Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, również wskazane podmioty. W ostatnim przypadku Neo informuje również o treści polityki prywatności Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, dostępnych na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy, która jest zgodna z zasadami określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

 1. Czas, przez który Neo będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

Czas, przez który Neo będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z: 

 1. Państwa zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody
 2. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty – jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 3 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba że Państwa zgoda jest nadal obowiązująca
 3. danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
 4. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie; 
 1. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Mają Państwo prawo żądania od Neo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Neo, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, Neo poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu;
 3. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Neo. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Neo może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie;
 4. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. 
 5. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Neo konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.
 1. Organ nadzoru

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Neo narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeżeli masz pytania

tel. 535 700 060

kontakt@powiększodszkodowanie.pl

Znajdź nas nafb